Gemeinschaftsausstellung Kalkofen Baxa, Mannersdorf 

15. August 2019